Objave klasifikovane pod: Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

REBT je razvio Albert Ellis, akciono-orijentisan pristup koji pomaže pri razrešavanju iracionalnih uverenja koja dovode do negativnih emocija i ponašanja. Kroz ovu terapiju, klijenti uče da prepoznaju, izazovu i zamene svoje destruktivne misli zdravijim uverenjima.
1 2 3 5